Regulamin

zamówienia v-kiosk (zamówienie do sklepu)

na stronie sklepy-viola.pl

 

SPIS TREŚCI

§ 1 Definicje

§ 2 Kontakt z Właścicielem Strony

§ 3 Wymogi techniczne

§ 4 Zgłaszanie zapotrzebowań na obuwie

§ 5 Dostęp do towaru objętego zgłoszeniem Klienta

§ 6 Zastrzeżenia

§ 7 Reklamacje

§ 8 Dane osobowe

§ 9 Postanowienia końcowe

 

 

§ 1 DEFINICJE

Elektronicznym katalogu obuwia Sieci Sklepów VIOLA - prowadzony w formie strony internetowej katalog obuwia znajdującego się w ofercie Sieci Sklepów VIOLA.

Konsument – Klient będący konsumentem w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, tj. osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

Klient - każdy użytkownik funkcjonalności Zamówienie v-kiosk.

Strona – strona internetowa prowadzona przez Właściciela pod adresem sklepy-viola.pl, na której możliwe jest skorzystanie z Zamówienia v-kiosk.

Sieć Sklepów VIOLA - ogólnopolska sieć sklepów obuwniczych działających pod marką VIOLA.

Sklep - sklep wchodzący w skład Sieci Sklepów VIOLA, w którym istnieje możliwość odbioru zamówionego obuwia.

Właściciel Strony - WENUS-SKLEPY VIOLA DARIUSZ REICH KRZYSZTOF REICH SPÓŁKA JAWNA z siedzibą pod adresem ul. Powstańców Warszawskich 57, 80-165 Gdańsk, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego - rejestru przedsiębiorców przez SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, pod nr KRS 0000588855, nr NIP 5833189768, nr REGON 36309631000000.

Zamówienie v-kiosk – funkcjonalność Strony umożliwiająca zgłoszenie zapotrzebowania na obuwie na podstawie Elektronicznego katalogu obuwia Sieci Sklepów VIOLA.

 

§ 2 KONTAKT Z WŁAŚCICIELEM STRONY

1. Adres pocztowy: ul. Powstańców Warszawskich 57, 80-165 Gdańsk.

2. Adres e-mail: info@sklepy-viola.pl.

3. Telefon: 58 123 123 123.

 

§ 3 WYMOGI TECHNICZNE

Dla prawidłowego korzystania z funkcji Zamówienie v-kiosk potrzebny jest aktywny numer telefonu (dodatkowo opcjonalnie aktywne konto e-mail) oraz urządzenie z dostępem do Internetu, z przeglądarką internetową obsługującą pliki cookies oraz JavaScript.

 

 

§ 4 ZGŁASZANIE ZAPOTRZEBOWAŃIA NA OBUWIE

 1.        Poprzez Stronę Klient może dokonać zgłoszenia zapotrzebowania na określony model lub modele obuwia dostępne w Elektronicznym katalogu obuwia Sieci Sklepów VIOLA (Zamówienie v-kiosk).
 2.        Aby dokonać zgłoszenia, o którym mowa w ust. 1, Klient za pośrednictwem Strony kolejno:
 3.        dokonuje wyboru określonego modelu obuwia oraz jego rozmiaru z Elektronicznego katalogi obuwia Sieci Sklepów VIOLA;
 4.        określa liczę par obuwia, o którym mowa powyżej;
 5.        po przejściu do listy zakupów podaje swoje imię, numer telefonu oraz – jeśli taka jest wola Klienta - adres e-mail, a ponadto wybiera  Sklep, w którym chce odebrać obuwie oraz potwierdza zgłoszenie.
 6.        W ciągu dwóch dni roboczych od dnia dokonania zgłoszenia zgodnie z ust. 2, Klient – na podany w zgłoszeniu numer telefonu komórkowego oraz adres e-mail (o ile został podany) - otrzyma:
 7.        potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia do realizacji, w którym to potwierdzeniu określony zostanie szacowany termin dostarczenia wybranych egzemplarzy obuwia do Sklepu, szacowany pomiędzy 3 a 5 dni roboczych, lub
 8.        informację o braku możliwości realizacji zgłoszenia.
 9.        Towar objęty zgłoszeniem Klienta, w odniesieniu do którego Klient otrzymał potwierdzenie wskazane w ust. 3 lit. a, dostarczony zostanie do Sklepu, który Klient wskazał w zapotrzebowaniu.
 10.        Dokonanie zgłoszenia przez Klienta za pośrednictwem Strony nie prowadzi do powstania po stronie Klienta zobowiązania do nabycia towaru objętego zgłoszeniem ani do uiszczenia jakichkolwiek opłat.
 11.        Klient w każdej chwili może zrezygnować z dokonanego zgłoszenia bez podania przyczyny. Informacja o rezygnacji przekazana może zostać Właścicielowi Strony w dowolnej formie, w szczególności telefonicznie pod numerem […] lub pocztą elektroniczną na adres e-mail […]. Rezygnacja z dokonanego zgłoszenia nie rodzi jakichkolwiek konsekwencji po stronie Klienta.

§ 5 DOSTĘP DO TOWARU OBJĘTEGO ZGŁOSZENIEM KLIENTA

 1.        Po dostarczeniu towaru do Sklepu, Klient – na podany numer telefonu oraz, jeśli został podany,  adres e-mail - otrzyma powiadomienie o dostarczeniu towaru wraz z informacją o tym, że towar dostępny będzie w Sklepie przez pięć dni roboczych od dnia otrzymania powiadomienia przez Klienta.
 2.        W terminie wskazanym w powiadomieniu, o którym mowa w ust. 1, Klient może na terenie Sklepu obejrzeć towar, przymierzyć go lub umożliwić przymierzenie towaru osobie trzeciej oraz podjąć decyzję o dokonaniu zakupu lub rezygnacji z dokonywania zakupu.
 3.        Towar udostępniony zostanie Klientowi po wskazaniu personelowi Sklepu numeru zgłoszenia albo imienia oraz adresu e-mail/numeru telefonu podanego przy dokonywaniu zgłoszenia.
 4.        W przypadku gdy zgłoszeniem objęte były więcej niż jedna para obuwia, Klient zadecydować może o dokonaniu zakupu jednej, kilku lub wszystkich par objętych zgłoszeniem.
 5.        Po podjęciu decyzji o nabyciu towaru, personel Sklepu przyjmuje od Klienta płatność oraz wydaje Klientowi dowód sprzedaży.

§ 6 ZASTRZEŻENIA

 1.        Zamówienie v-kiosk stanowi wyłącznie narzędzie do zapewnienia, że asortyment oferowany w Sklepie odpowiada potrzebom Klienta, nie jest natomiast narzędziem do dokonywania zakupów przez Klienta, w szczególności do dokonywania zakupów przez Internet. W wyniku dokonania zgłoszenia przez Klienta nie dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży pomiędzy Klientem a Właścicielem Strony ani jakimkolwiek innym podmiotem. Zawarcie ewentualnej umowy sprzedaży następuje dopiero na skutek wyrażenia przez Klienta - podczas pobytu na terenie Sklepu i względem personelu Sklepu - woli nabycia towaru objętego zgłoszeniem dokonanym za pośrednictwem Strony.
 2.        Podjęcie decyzji o niedokonywaniu zakupu towaru dostarczonego do Sklepu na skutek zgłoszenia Klienta lub części tego towaru, jak również nie stawienie się w terminie wskazanym w powiadomieniu, o którym mowa w § 6 ust. 1, w Sklepie w celu uzyskania dostępu do towaru, nie uprawnia Właściciela Strony ani żadnego innego podmiotu do dochodzenia jakichkolwiek roszczeń w stosunku do Klienta, w szczególności roszczeń finansowych.
 3.        Klient przyjmuje do wiadomości, że w przypadku nabycia przez Klienta towaru dostarczonego do konkretnego Sklepu na skutek zgłoszenia dokonanego za pośrednictwem Strony, sprzedawcą towaru jest Podmiot prowadzący ten Sklep. Wszelkie reklamacje dotyczące nabytego towaru, Klient zgłaszać powinien tym samym do Podmiotu prowadzącego Sklep lub personelu Sklepu na ogólnych zasadach obowiązujących w danym Sklepie.

§ 7 REKLAMACJE

 1.     Reklamacje dotyczące funkcjonowania Zamówienia v-kiosk poprzez Stronę należy kierować na adres e-mail: info@sklepy-viola.pl.
 2.     Reklamacje, o których mowa powyżej, rozpatrywane będą w ciągu 30 dni od daty ich otrzymania przez Właściciela Strony.

 

POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ

 

 1.     W przypadku gdy postępowanie reklamacyjne nie przyniesie oczekiwanego przez Konsumenta rezultatu, Konsument może skorzystać m.in. z:
 2.        Mediacji prowadzonej przez właściwy terenowo Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej, do którego należy się zwrócić z wnioskiem o mediację. Co do zasady postępowanie jest bezpłatne. Wykaz Inspektoratów znajduje się tutaj: https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq595.
 3.        Pomocy właściwego terenowo stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej, do którego należy złożyć wniosek o rozpatrzenie sprawy przed sądem polubownym. Co do zasady postępowanie jest bezpłatne. Wykaz sądów dostępny jest pod adresem: https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596.
 4.        Bezpłatnej pomocy miejskiego lub powiatowego rzecznika konsumentów.
 5.        Platformy ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Platforma ODR jest interaktywną stroną internetową, służącą do pozasądowego rozwiązywania sporów pomiędzy przedsiębiorcami a konsumentami na szczeblu unijnym. do której możliwy jest elektroniczny i bezpłatny dostęp we wszystkich językach urzędowych Unii Europejskiej. 

 

§ 8 DANE OSOBOWE

 1.        Administratorem danych osobowych przekazanych przez Klienta podczas korzystania z Zamówienia v-kiosk za pośrednictwem Strony jest Właściciel Strony.
 2.        Szczegółowe informacje o tym, w jaki sposób Właściciel Strony przetwarza dane osobowe Klientów znajdują się w Informacji dotyczącej ochrony danych osobowych zamieszczonej na Stronie. Klient powinien zapoznać się z tymi informacjami przed akceptacją niniejszego regulaminu.

 

§ 9 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1.        Zakazane jest dostarczanie przez Klienta treści lub informacji o charakterze bezprawnym lub nieprawdziwym.
 2.        Umowa w zakresie prowadzenia Konta zawierana jest w języku polskim.
 3.        W przypadku zaistnienia ważnych przyczyn, o których mowa w ust. 4, Właściciel Strony ma prawo do zmiany niniejszego regulaminu.
 4.        Ważnymi przyczynami, o których mowa w ust. 3 są:
 5.        konieczność dostosowania Zamówienia v-kiosk do przepisów prawa mających zastosowanie do tego typu funkcjonalności Strony,
 6.        poprawa bezpieczeństwa świadczonej usługi,
 7.        zmiana funkcjonalności Konta wymagająca modyfikacji niniejszego regulaminu.
 8.     Klient zostanie poinformowany o planowanej zmianie regulaminu co najmniej na 7 dni przed wprowadzeniem zmiany w życie za pośrednictwem wiadomości e-mail wysłanej na przypisany do Konta adres e-mail.
 9.     W przypadku, gdy Klient nie wyrazi akceptacji dla planowanej zmiany, powinien poinformować o tym Właściciela Strony poprzez wysłanie odpowiedniej wiadomości na adres e-mail Właściciela Strony: info@sklepy-viola.pl, czego skutkiem będzie rozwiązanie umowy w zakresie prowadzenia Konta z chwilą wejścia w życie planowanej zmiany lub wcześniej, jeśli Klient zgłosi takie żądanie.
 10.        W sytuacji, gdy Klient nie wyrazi sprzeciwu dla planowanej zmiany do chwili wejścia jej w życie, przyjmuje się, że akceptuje ją, co nie stanowi żadnej przeszkody do rozwiązania umowy w przyszłości.
 11.        W przypadku ewentualnego sporu z Klientem nie będącym Konsumentem sądem właściwym będzie sąd właściwy dla siedziby Właściciela Strony.
 12.        Żadne z postanowień niniejszego regulaminu nie wyłącza lub w żadnym stopniu nie ogranicza uprawnień Konsumenta wynikających z przepisów prawa.

Accept Strona używa plików cookie, dowiedz się więcej tutaj.